Nomi­nie­rungs­ver­an­stal­tung


Termin Details


Nomi­nie­rungs­ver­an­stal­tung zur Auf­stel­lung unse­res Bür­ger­meis­ter­kan­di­da­ten Peter Fel­ber­mei­er und der Gemein­de­rats­kan­di­da­ten findet am Don­ners­tag, den 07. Novem­ber 2019 um 19.00 Uhr in er Kul­tur­Kreis­Knei­pe, statt.